Varför behövs en autoklav?

Det finns massor med olika sorter autoklaver och de används i många olika sammanhang. Här ska vi försöka reda ut varför de behövs och vad som egentligen menas med autoklavering och hur det går till rent praktiskt och vad som är viktigt att tänka på för den som funderar på att skaffa en autoklav eller som av olika skäl plötsligt ställs inför behovet att sterilisera någonting på professionellt sätt.

Vad är en autoklaver?

Lite förenklat handlar det om en tryckkokare men i mer avancerad modell. Det hela började med en mikrobiolog i Frankrike. Han jobbade hos den välkände Louis Pasteur och försökte hitta filter som skulle kunna filtrera bort bakterier. På detta laboratorium utvecklade man först metoden att pastörisera livsmedel då man genom upphettning förstör den patogena mikrobakteriella belastningen av olika näringsämnen vilket ger längre hållbarhet. Till exempel är vanlig mjölk som köps i affären pastöriserad. Med hjälp av en autoklav kan man i stället sterilisera exempelvis livsmedel. Sterilisering eliminerar då alla former av mikroorganismer i ett livsmedel eller det som finns inom ett visst område eller i en speciell förpackning. Att autoklavera något är ett både miljövänligt och effektivt sätt att få bort bakterier.

Det finns små bordsautoklaver som kan användas till exempel på en tandläkarmottagning där instrument behöver steriliseras före användning. Det finns också väldigt stora autoklaver som kan användas i industrin. Själva autoklaven består av en cylinder som tål höga temperaturer och högt tryck, förslutningen måste vara helt tät då det annars inte går att uppnå och bibehålla det höga tryck som är nödvändigt.

Hur går det till?

Även om själva processen är ganska enkel i sig behövs det både kunskaper och lite rutin för att kunna autoklavera på ett korrekt sätt. Det gods som ska steriliseras måste förpackas på rätt sätt och i rätt typ av förpackningar eller emballage. Själva packningen i autoklaven måste göras med omsorg för att få ett bra resultat. I exempelvis sjukhusmiljö används ofta särskilda påsar för instrument och andra artiklar, dessa påsar försluts noga men kommer under själva autoklaveringen att expandera och då måste det finnas utrymme nog för detta. Efter avslutad process är det viktigt att avsvalningen sker på rätt sätt så steriliteten bibehålls. Så länge den här typen av påsar är oskadda och oöppnade kan innehållet förbli sterilt mycket länge. Beroende på vilket gods det handlar om kan tiden och temperaturen varieras men det är alltid höga temperaturer över hundra grader och det vanliga är att man kör i 15 minuter även om det även förekommer så kallad snabbautoklavering på bara tre minuter men då med ännu högre temperatur.

Autoklav för avfall

Förutom att användas till sterilisering av exempelvis operationsinstrument i vård eller tandvård så är det också mycket vanligt med så kallade avfallsautoklaver. I vården blir det ju oundvikligen mycket avfall av olika slag och en del av det kan vara kontaminerat på olika sätt. Sådant material får absolut inte slängas i soporna utan vidare eftersom det då kan sprida smitta eller annat vidare. Med hjälp av avfallsautoklaver kan allt sådant material steriliseras så det säkerställs att ingen smitta finns kvar när det ska slängas.

Välj rätt modell

Som redan nämnts så finns det olika modeller av autoklaver. Storleken på dem är förstås viktig, den beror naturligtvis på hur stora föremål som ska steriliseras. Alla autoklaver kan i och för sig sterilisera de mest förekommande materialen såsom textil, metall och plast utan problem men det kan vara skäl att fundera över vilken klass på autoklav som bör väljas om man har särskilda behov. Det finns specialkonstruerade autoklaver för olika användningsområden, kanske främst inom produktion och industriell framställning. Men det de flesta behöver och får välja mellan är det som kallas för klass N eller klass B autoklav.

N-klassad autoklav

Den här modellen är utmärkt för mindre saker som inte behöver packas i särskilda påsar. Det kan röra sig om små verktyg på exempelvis en fotvårdsklinik eller inom skönhetsvård. Eftersom de inte har så djup genomträngning är det alltså inte nödvändigt eller ens lämpligt att använda särskilt emballage vid autoklavering i detta fall. Steriliseringen av det gods som behandlats blir ändå god men självklart ska valet av autoklav vara anpassat på de krav olika användningsområden ställer och vilken hantering det handlar om.

B-klassad autoklav

Vill man ha något riktigt säkert så är det här bästa valet. En sådan här autoklav kan sterilisera och tränga in även i porösa material av olika slag. De används ofta för industriella ändamål men är också vanligt förekommande i alla sammanhang där det ska steriliseras förpackat material eller slangar eller kopplingar av olika slag. Den här typen är det vanligast förekommande på läkarmottagningar, hos tatuerare eller tandläkare till exempel och de finns att få som praktiska bänkautoklaver som inte tar så stor plats.

Hantering av autoklaver

Eftersom autoklaver och deras funktion är så otroligt viktig för att få korrekt sterilisering finns det en del regler kring hantering och användning. Först och främst ska själva autoklaven vara validerad vid installation. En validering sker genom att man på olika sätt kontrollera riktiga värden vad gäller tryck och temperatur och den ska utföras av certifierad personal. Vid flytt eller efter reparation ska sådan validering upprepas. Det är viktigt med löpande funktionskontroller och regelbunden service åtminstone en gång per år.

Personal som hanterar en autoklav oavsett modell ska ha utbildning och rätt kompetens. Detta gäller alla som på något sätt deltar i packning av gods och körning av autoklav inklusive hur den ska öppnas på ett säkert sätt. Eftersom det alstras högt tryck och het vattenånga är det oerhört viktigt att den inte öppnas på fel sätt utan att det finns en säker rutin för detta som alla följer.

Sammanfattning

En autoklav är alltså en kraftfull och avancerad tryckkokare som genom att skapa tryck vid höga temperaturer tar död på mikroorganismer och bakterier. De kan användas för att rena exempelvis medicinska instrument men också för att ta död på kontaminerat material så inte smitta sprids ut i samhället. Det krävs validering av själva apparaten och utbildning hos den som ska använda den.

Vanliga frågor

Vad är en autoklav?
Autoklav är en form av tryckkokare som med vattenånga, tryck och temperatur steriliserar ett material. Det finns många olika varianter som är speciellt utvecklade för sitt specifika användningsområde. Vilken teknik som används i en autoklav anpassas efter vilken typ av material och produkt som ska steriliseras. Storleken på autoklaver finns från små bordsvarianter till större inom industrin.

Vad används en autoklav till?
Gemensamt för alla autoklaver är att de används i syfte att sterilisera kontaminerade produkter. Produkter som kan utgöra en hälsofara behöver vara sterila för att hindra tillväxt av mikroorganismer. Olika former av patogena mikroorganismer som bakterier, virus, svampsporer och encelliga organismer förstörs vid rätt temperatur. Sterilisering med tryckkokare ger ett säkert och standardiserat resultat förutsatt att alla riktlinjer följs.

Vilka branscher kan dra nytta av en autoklav?
Autoklaver har utvecklats till en bred marknad med vitt skilda behov och förutsättningar. Behovet är störst inom branscher där hygien är extremt viktig. Inom sjukvård, tandvård och laboratorier rengörs instrument, kemikalier och annan utrustning i syfte att förhindra sjukdom och spridning av smitta. Även inom livsmedelsbranschen används sterilisering av livsmedel som kan utgöra en hälsorisk för konsumenten om de kontamineras.

Hur ska en produkt förvaras efter sterilisering?
En steriliserad produkt förblir steril så länge den förvaras i en skyddad miljö. Om luft och fukt når fram till produkten startas en tillväxt av patogena mikroorganismer. Därför förpackas produkterna i samband med steriliseringen. Ofta används en plastficka som vakuumförpackas. För livsmedel används även olika former av konserver. En skadad förpackning behöver kasseras omgående eller inom tiden för sista förbrukningsdag.

Hur fungerar tekniken hos en autoklav?
Tekniken använder vattenånga som under tryck och hög temperatur skapar en miljö som oskadliggör patogena mikroorganismer. Temperaturen behöver nå 121-134 grader. Tryck och temperatur anpassas till produktens egenskaper. Vattenånga i kombination med vakuum används för att ångan ska mätta utrymmet och nå fram till produktens ytor. Tiden som krävs är relativt kort med ca 5-15 minuter i de flesta fall.

Vilka tekniska anpassningar behövs för olika produkter?
Fasta material kräver enklare teknik då vattenångan lättare når runt hela produkten. För ihåliga produkter ska ett vakuum först suga ur all luft från produktens ihåligheter, därefter tillsätts vattenångan. Porösa produkter kräver ett effektivare vakuum för att få all luft ur produkten innan vattenångan kan ge full effekt. Utbudet är stort och tekniken väl anpassat till de behov som finns.