- AD MediCal

Miljöpolicy & Kvalitet

AD MediCal anser att miljöfrågan är mycket viktigt och arbetar bl. a för att minimera miljöbelastning inom tillverkning, distribution och användande av våra produkter.

Miljöpolicy & Kvalitet - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Miljöpolicy

– Påverka och stödja våra leverantörer i utvecklingen av miljöanpassade produkter, material och produktionsprocesser
– Använda återvinningsbart transportemballage och anlita transportföretag som erbjuder miljöanpassade transportalternativ
– Informera intresserade kunder om miljöfördelar för att underlätta deras köpbeslut
– Utbilda och informera befintliga kunder om effektiv användandet av installerade utrustningar
– Våra utrustningar är utrustade med tekniska lösningar för att minimera förbrukningen av vatten & el (ECO-system), tekniska lösningar för att minska störande ljud och förbättra arbetsmiljön är också en del av vårt miljöarbete.

Miljöpolicy & Kvalitet - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Produktförpackningar och Emballaget

Våra produktförpackningar är särskilt utformade för att ge minsta möjliga miljöpåverkan utan att detta påverkar kvalitén och säkerheten, varje enskild förpackning är särskilt anpassad och materialet som används är återvinningsbart.

AD MediCal tog 2005 fram ett specialemballage för produkter som skickas in för service, detta innebär att vi använder samma emballage som skickas i retur efter det att vi färdigställt vårt uppdrag. Emballaget används kontinuerligt och har så gjorts sedan vi introducerade detta för 10 år sedan, vi arbetar löpande för att hitta nya och bättre lösningar.

Vi skall med vår miljöanpassning ligga över de krav som tillsynsmyndigheten ställer. Vi skall ständigt arbeta både internt och externt med att få fram produkter som bidrar till ökad långsiktighet i utnyttjandet av naturresurserna. AD MediCal är medlem i REPA, Elkretsen och rapporterar även till Naturvårdsverket för producentansvar och batteriregistret, AD MediCal verkar genom dessa engagemang och åtagande för en hållbar långsiktig miljöutveckling.

Denna policy utgör grunden för vårt övergripande och detaljerade miljöarbete och det är alla medarbetares skyldighet att gemensamt verka för att uppfylla den. För att klara detta utbildas företagets personal löpande i miljöfrågor. AD MediCal’s leverantörer är miljöcertifierade för produktion och tillverkning. Rutiner för förebyggande arbete, riskbedömning och avvikelsehantering sker i vårt övergripande kvalitetssystem CRM där rapporter upprättas för varje enskilt ärende, systemet revideras löpande med ett minimum i den årliga förvaltningsrevisionen.

I AD MediCal´s dagliga miljöarbetet tas hänsyn i relation till miljö och ekonomi i många delar, allt från planerande av serviceuppdrag, resor, valet av produkter, tjänstebilspolicy, transporter.

Miljöpolicyn och dess utformning utvecklas ständigt, det yttersta ansvaret för detta arbete ligger hos AD MediCal’s VD. AD MediCal ingår i den börsnoterade industrikoncernen Indutrade, såväl koncernen som varje enskilt bolag arbetar emot en väl förankrad kod där allt från miljö och hälsa till etik och relationer är hörnstenar i vårt dagliga arbete.

Miljöpolicy & Kvalitet - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete syftar främst till att tillgodose våra kunders krav och behov vid varje enskilt tillfälle. Våra kunder skall kunna lita på att leveranser sker i rätt tid och med rätt kvalitet. I de fall vi kan, lämnar vi helhetslösningar på våra produkter och tjänster. Vi ger inte bara produkt- service utan även personlig service till våra kunder där det är praktiskt möjligt.

För att kunna uppnå detta ska medarbetare:

– följa företagets kvalitetsrutiner
– ha kunskap och kompetens för sina uppgifter
– vara servicevänliga
– hålla vad han lovar
– ge korrekt information
– ständigt använda vår CRM system

För att ständigt förbättras ska vi:

– följa upp kundkontakter
– ha personlig utvecklingsplan
– vara lyhörda för kundens önskemål
– ständigt uppdatera kvalitetsmålen
– hålla oss uppdaterade med vårt CRM system

CRM systemet utgör en viktig del av vår kvalitetssäkring därför att:

– det är ett lättfattligt verktyg för alla typer av interaktion med kunden
– händelser och information i alla dess former är direkt knutna till kund & utrustning
– all avvikelse rapportering sker här med uppföljning och åtgärdsplan
– alla avvikelser kopplas till kund och utrustning med spårbarhet och aktuell status
– alla inom företaget kan kontrollera kundstatus när som helst
– alla inom företaget kan lämna besked och agera
– det genererar färdiga rapporter enligt förutbestämda mallar
– förebyggande åtgärder följer utrustningen och signalerar behovsläget

Miljöpolicy & Kvalitet - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet och dess utformning utvecklas ständigt, det yttersta ansvaret för detta arbete ligger hos AD MediCal’s VD. AD MediCal ingår i den börsnoterade industrikoncernen Indutrade, såväl koncernen som varje enskilt bolag arbetar emot en väl förankrad kod där allt från miljö och hälsa till etik och relationer är hörnstenar i vårt dagliga arbete.

– Custumer Relationship Management

– T ex Valideringsrapporter, servicerapporter, avvikelserapportering m fl.

Mer detaljerad beskrivning kan överlämnas vid förfrågan eller i samband med avtalstecknade, vissa delar och strategier utgör en del av bolagets affärshemlighet varför vi valt att inte lämna ut dessa uppgifter i ett öppet forum.