- AD MediCal

Personuppgiftspolicy

Policy för hantering av personuppgifter enligt EU dataskyddsförordning (GDPR) och eventuell senare lagstiftning som ersätter eller kompletterar dessa.

Bolagets syfte med denna policy är att beskriva hur vi som bolag hanterar och behandlar personuppgifter, varför vi har dessa uppgifter och hur vi arbetar för att säkerställa att denna information hanteras enligt gällande bestämmelser.

Syftet med behandling av personuppgifter i vår verksamhet bygger på de affärsrelationer vi har med våra kunder, leverantörer och medarbetare. För att kunna fullgöra våra åtaganden i dessa relationer krävs att vi kan kontakta dessa, att vi kan upprätthålla kontakter i vårt löpande arbete som syftar till utrustningars funktion och säkerhet, att vi kan följa de krav som ställs på utrustningsleverantörer enligt nationella och internationella regelverk, att vi har spårbarhet i de aktiviteter som genomförs på och med våra utrustningar, att vi kan följa de krav som ställs gällande ekonomiska transaktioner enligt bokföringslagen, att vi kan genomföra de transaktioner som affären kräver i fråga om betalningar, fakturering och lönehantering samt med dessa förenlig hantering.

Vi har ställt samma de uppgifter vi hanterar, vilka skäl och syften, vilka system och tekniska funktioner som berörs samt vilka medarbetare som genom olika behörigheter har tillgång till information vilken är nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi har avtalat med våra systemunderleverantörer om hur dessa skall fullgöra sina åtagande enligt gällande regler och lagstiftning.

Uppgifter i såväl dataformat som skrivna dokument omfattas av den tystnadsplikt som bolaget och dess medarbetare förbundit sig till, uppgifter i olika delar är styrda till olika behörigheter inom bolaget. Uppgifter som inte krävs för att bolaget skall kunna fullgöra sina åtagande och skyldigheter skall raderas/förstöras och i förekommande fall skrivas över.

Eventuella indicier dokumenteras/rapporteras av ansvarig person, om det krävs skall datainspektionen få rapport och utan dröjsmål informeras berörd person om att ”sannolik risk” kan finnas.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats kan innehålla länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies

Den här Webbplatsen kan också användas sig av cookies i syfte att förbättra vissa funktioner, om du inte accepterar detta kan du stänga av cookies i din webbläsare, du kan också radera lagrade cookies.